Гражданско наблюдение на парламентарни избори 2013

Сам избирам » НАБЛЮДЕНИЕ НА ПАРТИИ И КАНДИДАТИ

НАБЛЮДЕНИЕ НА ПАРТИИ И КАНДИДАТИ

08.04.2013 г.
Принтирай

ОБЩЕСТВЕН ДОГОВОР ЗА СВОБОДНИ, ЧЕСТНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ В БЪЛГАРИЯ

Общественият договор за свободни, честни и демократични избори e разработен от Асоциация „Прозрачност без граници” и е подкрепен от седем неправителствени организации с експертиза и опит в осъществяването на изследвания и граждански инициативи в различни сектори на обществения живот на България (Българско училище за политика „Димитър Паница”, Европейски институт, Европейски информационен център, Институт за социална интеграция, Център за либерални стратегии, Център за модернизиране на политики, Център за независим живот).

На 4 април 2013 година организациите обединиха своите усилия в Гражданска коалиция за наблюдение на изборния процес, която си поставя за цел да осъществи независим граждански мониторинг над дейността на институциите и участниците в изборите за 42-ро Народно събрание. Приоритетната цел на тази инициатива е осъществяването на обществен контрол, който да съдейства за провеждането на свободни, честни и демократични избори, в съответствие с изискванията на българското законодателство и с международните стандарти.

Общественият договор за свободни, честни и демократични избори цели да ангажира политическите партии с провеждането на предизборна кампания в съответствие със стандартите за прозрачност и отчетност, както и с прилагането на мерки за превенция на злоупотребите с избирателни права на гражданите.
Договорът за честни избори е инструмент за:

 • ангажиране на политическите партии, коалиции и независими кандидати в гражданска инициатива, насочена към възприемане на принципи за прозрачност и почтеност в изборния процес.
 • мониторинг и оценка на усилията на политическите субекти, насочени към изпълнението на публично поетите ангажименти.

С участието си политическите партии се ангажират:

 • да номинират за членове на секционните комисии кандидати с опит в организирането на изборния процес, професионална подготовка, морал и личен авторитет;
 • да повишат компетентността на своите представители в избирателните  комисии чрез провеждането на допълнителни обучения относно правилата на изборния процес;
 • да осъществят информационни кампании срещу купуването на гласове и контролирания вот и негативните ефекти върху правата на избирателите и демократичния процес в страната;
 • да осигурят публичност на информацията относно броя на своите застъпници чрез публикуването й на своите интернет страници;
 • да осигурят по-висока прозрачност при финансирането на предизборната кампания, като  предоставят своевременно информация на Сметната палата за получените дарения в хода на кампанията;
 • да оказват съдействие на независимите наблюдатели – представители на Гражданската коалиция за наблюдение на изборния процес, при извършване на наблюдението на финансирането на предизборната кампания и в изборния ден.

Неправителствените организации, обединени в Гражданска коалиция за наблюдение на изборния процес, се ангажират:

 • да проведат независим граждански мониторинг на изборния процес в съответствие с международно утвърдените стандарти;
 • да спазват принципите за политическа безпристрастност, прозрачност и почтеност при осъществяване на наблюдението;
 • да проведат разяснителна кампания сред българските граждани относно тяхното участие в изборния процес, задълженията на институциите и негативните ефекти от контролирания вот и купуването на избирателни гласове;
 • да информират българските граждани и европейските институции за резултатите от проведеното наблюдение;
 • да формулират предложения за промени в законодателството и практиката на институциите с цел повишаване на почтеността на изборите за Европейски парламент, както и да предоставят на компетентните институции необходимата експертиза.