Гражданско наблюдение на парламентарни избори 2013

Сам избирам » Декларирани дарения

Декларирани дарения

25.06.2013 г.
Принтирай

Клауза № 5: „В съответствие с духа на закона да предоставят своевременно актуална информация на Сметната палата относно получените дарения в хода на предизборната кампания.”

Един от констатираните дефицити в предходните избори бе заобикалянето на законовите изисквания за деклариране на даренията в рамките на предизборната кампания. Въпреки разпоредбите в Изборния кодекс, най-често срещаната практика бе партиите, коалициите и инициативните кометите на независими кандидати да декларират даренията в последния възможен момент на кампанията. За да се реализира замисълът на разпоредбата – а именно, гражданите да направят своя информиран избор, включително и по отношение на финансовите източници, бе разработено и настоящото предложение.

Оценката на изпълнението на този ангажимент се основава на две основни действия – предоставяне на пряк достъп на наблюдателите на Асоциация „Прозрачност без граници” до финансова документация, свързана с кампанията, както и своевременно деклариране на информация за даренията пред Сметната палата. Достъп до информация по този компонент предоставиха ГЕРБ, ДСБ, РЗС, БСП и ДБГ.

Общата оценка по изпълнението на тази клауза е че все повече в практиката се установява готовност на партиите да предоставят на граждански организации достъп до информация относно финансирането на предизборните си кампании. Тази готовност е в пряка взаимовръзка с разпоредбите на Изборния кодекс, които въведоха Единен регистър по ИК. Очевидно, изискванията за деклариране в интернет са оказали положително въздействие на готовността на партиите да предоставят и пряк достъп до същата информация и на представителите на монитиращи организации. Новите разпоредби в Изборния кодекс[1] са оказали дисциплиниращ ефект за участниците в парламентарните избори. Макар че по оценките на част от тях (предимно коалициите от партии) 3-дневният срок за деклариране се е оказал сериозно предизвикателство, този срок позволи на гражданите да се информират своевременно за ресурсите, които политическите партии са мобилизирали в предизборната кампания.

От данните, публикувани в регистъра на Сметната палата, е видно, че: общият брой на официално направените и декларирани дарения е 676 (от които 675 парични дарения на стойност 667 236,99 лв. и 1 непарично дарение на стойност 100 лв.); общият брой на безвъзмездно предоставени движимо и недвижимо имущество и услуги е 763  (680 – движимо имущество, 31 недвижимо имущество, услуги – 52); общият брой на декларациите за произхода на средствата на кандидатите и на членовете на инициативните комитети е 155.[1] Чл. 158, ал. 4 (Доп. – ДВ, бр. 17 от 2013 г. ) В хода на предизборната кампания партиите, коалициите от партии и инициативните комитети изпращат в тридневен срок новопостъпилата информация по ал. 2 на хартиен и електронен носител на Сметната палата за включване в регистъра.