Гражданско наблюдение на парламентарни избори 2013

Сам избирам » ГД „ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ” (МРРБ)

ГД „ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ” (МРРБ)

09.07.2013 г.
Принтирай

Като цяло Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” (ГД „ГРАО”) се справи добре с функциите и задачите си в изборния процес. Формирането на избирателните списъци на основата на съществуваща правна уредба бе извършено задоволително. Проверката на подписите при регистрацията на партиите и кандидатските листи бе извършено акуратно и в срок. Проблематично е формирането на забранителните списъци, както и тяхното атакуване и заличаване на грешки в тях.

Проверката за двойно гласуване след изборния ден е доста бавна и затруднява решаването на дела пред КС за оспорване на изборния резултат. В бъдеще може да се помисли за поддържането на база данни за българските граждани извън страната по държави, с оглед предварително изработване на избирателните списъци като още преди изборния ден по-голямата част от българите бъдат включвани в тях.

Установените стандарти в областта на избирателните списъци изискват с помощта на съвременните информационни технологии поддържането на постоянни и актуални списъци, които позволяват всеки един гражданин да бъде включен в избирателният списък, при положение, че притежава активно избирателно право. Принципът е, че включването в избирателния списък не поражда избирателното право, а е следствие от него и го отразява коректно. Грешките и непълнотите в избирателните списъци трябва да бъдат сведени до минимум, а при положение че възникнат – да съществува законово установен механизъм за тяхното отстраняване. Във всички случаи следва да бъде гарантиран съдебен контрол върху действията на администрацията с оглед на това всяко лице, което има избирателно право да бъде вписано в избирателния списък. Актуален проблем в българските условия е възможността на избирателите да атакуват по административен и съдебен път тъй наречените забранителни списъци.

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ИНДЕКСА ЗА ГД „ГРАО”:

50

Индикатор

Съставни компоненти на индикатора

Стойност

(от 0 до 100)

Кратка мотивировка  на стойността

ЗАКОННОСТ

50

политическа неутралност

100

ГРАО демонстрира пълен политически неутралитет осъществявайки функциите си в изборния процес.

съдебен контрол

0

Липсва механизъм за съдебен контрол върху участието на ГД ГРАО в изборния процес.

РЕСУРСИ

62,5

финансова обезпеченост

50

Не е ясно дали се обезпечава чрез прехвърляне на ресурси от други дейности на принципала или от целево финансиране за провеждане на изборите.

професионализъм

75

Няма данни за допуснати грешки в изпълнение на дейността, но не бе предложен адекватен механизъм за предоставяне на информация относно включването на граждани в списъците за регистрация на кандидати.

ПРОЗРАЧНОСТ

25

публичност

25

Кампанията за публичност бе сведена само до предвидени по закон справки, които гражданите могат да направят.

обществен контрол

25

Не съществуват специални механизми за обществен контрол, като дейността на ГД ГРАО остава извън обхвата на наблюдателите на изборния процес.

 

 

 

 

ЕФЕКТИВНОСТ

62,5

срочност

50

Проверките на подписите в списъците за регистрация на кандидатите бяха извършени в срок, но дефицит остава сравнително бавната проверка за двойно гласуване след изборния ден.

резултатност

75

Организацията на изборния процес не регистрира съществени проблеми с избирателните списъци.

Виж още...

Новини