Гражданско наблюдение на парламентарни избори 2013

Сам избирам » Министерство на външните работи

Министерство на външните работи

09.07.2013 г.
Принтирай

Съгласно Изборния кодекс ръководителите на дипломатическите и консулските представителства трябва да поискат незабавно съгласието на приемащата държава за произвеждането на изборите за народни представители. Това искане се забави във времето и информацията беше предадена по-късно.

Дипломатическите и консулските представителства на Република България спазиха сроковете по ИК за приемането на заявленията за гласуване извън страната. Дефицит в организацията от страна на МВнР е често липсващ достъп до интернет страницата на ведомството, което затрудни получаването на справки за подалите заявления за гласуване извън страната. Трябва да се отчете, че срокът за подаване на тези заявления беше кратък, предвид съкратените срокове при предсрочни парламентарни избори.

Предоставянето на информация на ЦИК за постъпилите заявления за гласуване в чужбина от ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България също бе съпътствано със закъснение. С малки изключения беше спазен и срокът за изпращане от МВнР на информацията, съдържаща обобщените данни от всички държави за лицата, подали заявление за гласуване, за да бъдат заличени от избирателните списъци в България.

Основен дефицит в работата на МВнР е липсата на устойчива практика за поддържане на бази данни  достоверна информация за броя български граждани с избирателни права, пребиваващи в чужбина. Този дефицит доведе до заявяването и отпечатването на необосновано голям брой бюлетини за гласуване в чужбина. В резултат на това, огромен бюлетини остават неизползвани в избирателния процес.

Задължение на министъра на външните работи е да проведе консултации, за да се определят съставите на СИК извън страната. В срок се проведоха такива консултации и СИК бяха назначени с решения на ЦИК, при постигнато съгласие от страна на участниците в консултациите.

Като цяло гласуването извън страната беше организирано добре. В някои от секциите, поради по-големия брой желаещи да гласуват, бяха организирани повече от една кабини за гласуване, но това се оказа недостатъчно в избирателните секции във Великобритания, Испания и Австрия. Поради факта, че този дефицит се появява регулярно, е важно законодателят да предприеме промени в начина на съставяне на избирателните списъци, като се отчита реалния брой на гласувалите в чужбина български граждани на предходни избори от същия вид (парламентарни, президентски и т.н.).

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ИНДЕКСА ЗА МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ:

43,75

Индикатор

Съставни компоненти на индикатора

Стойност

(от 0 до 100)

Кратка мотивировка  на стойността

ЗАКОННОСТ

50

политическа неутралност

75

Няма данни за политически пристрастни действия от страна на МВнР.

съдебен контрол

25

Актовете по организация на изборите в чужбина на министъра на външните работи практически не подлежат на съдебно обжалване. Определени задължения на МВнР са обвързани с решения на ЦИК, които от своя страна не са обжалваеми пред съда.

РЕСУРСИ

62,5

финансова обезпеченост

75

Няма информация за недостиг на средства по бюджета на МВнР.

професионализъм

50

Възможно е да се създаде по-добра организация за подаване на заявленията за гласуване извън страната и подготовка на списъци, по-добра организация на СИК извън страната – както по отношение на помещенията и кабините, така и по отношение на местата за гласуване.

ПРОЗРАЧНОСТ

25

 

публичност

25

Липсва публичност в работата на МВнР.

обществен контрол

25

Представители на МВнР предоставяха информация само в рамките на гражданския изборен борд.

 

 

 

ЕФЕКТИВНОСТ

37,5

срочност

25

Регистрирани множество закъснения.

резултатност

50

Резултатите от работата на МВнР могат да бъдат оценени добре.