Гражданско наблюдение на парламентарни избори 2013

Сам избирам » Министерство на вътрешните работи

Министерство на вътрешните работи

09.07.2013 г.
Принтирай

Законът за Министерството на вътрешните работи определя императивно задачите на Министерството (чл. 6) и дейностите, които то извършва в изпълнението на тези задачи (чл.7). Законовата делегация по чл.8 от същия нормативен акт допуска възлагането със закон на други дейности на МВР, но без да дерогира връзката им със задачите, които са му поставени. В тази връзка сериозно безпокойство създава разпоредбата на чл.56 от ИК, която възлага на МВР задължението да дава информация на ГРАО за лицата, които са напуснали страната преди повече от 2 месеца за целите на изготвянето на избирателните списъци. Адресната регистрация на гражданите, според Закона за гражданската регистрация, е дейност, която се администрира от други органи, различни от МВР. А именно адресната регистрация е критерият, по който лицата се включват  избирателните списъци. Задължението на МВР по чл.56 от ИК е за представяне на данни на ГДГРАО за лицата, които са напуснали страната в пределен период от време преди изборния ден. Доколкото граничния контрол е правомощие на МВР, няма друг държавен орган, който да разполага с такава информация. Систематично, обаче, чл.56 от ИК е поставен в глава трета „Избирателни списъци“ като раздел ІІ „Избирателни списъци при избори за народни представители и за президент и вицепрезидент на Републиката“. В същото време Конституцията на РБ (чл.42) и ИК (чл.3, ал.1) не поставят като условие за активното избирателно право за тези видове избори, лицата да са пребивавали на територията на страната определен период преди изборния ден. Така предназначението на правомощието по чл.56 от ИК придобива друг смисъл, който може би законодателят не е имал предвид при формулирането му.

Основните дейности на МВР във връзка с изборния процес безспорно са свързаните с опазването на обществения ред и охраната, както по време на предизборната кампания, така и в рамките на изборния ден. За същия период не са получени данни за неизпълнение или отказ от изпълнение на тези правомощия. В представения от МВР отчет за дейността на Министерството по време на служебното правителство[1] се посочва, че част от общо получените 654 сигнали по различни канали са били за оказване на съдействие на РИК и СИК.

За първи път във връзка с изборите за народни представители през 2013 г. се лансира идеята за ротация на служителите на МВР за времето от деня за размисъл до приключване на изборния ден. Като основен аргумент за тази теза се посочи избягването на евентуален конфликт на интереси поради наличие на роднинска или друга сходна връзка (съпрузи, или лица, които се намират във фактическо съжителство, роднини по права линия, по съребрена линия – до 4 степен включително, роднини по сватовство – до 2 степен включително) на служители на МВР, който следваше да осигурят  охраната на изборните помещения и охраната при съпровождането и транспортирането на изборните книжа и материали. По информацията, предоставена от заместник министър на ВР пред Изборния борд и в медиите, служителите на полицията сами е трябвало да се ориентират в списъците на членовете на секционните и районните избирателни комисии, както и в списъците с кандидатите за депутати в техния избирателен район и ако намерят свои роднина, трябва да опишат това в декларациите си за конфликт на интереси. При декларирана връзка с членове в секционните комисии, служителите е следвало да бъдат преместени да охраняват друга секция, а ако конфликтът им е в района – да не са на работа в деня на изборите. Във връзка с реализацията на ротацията се обоснова и събирането от МВР на лични данни на членовете на РИК и СИК и кандидатите за народни представители, което стана публично известно. По информация от същите източници, декларираната обвързаност е обхванала 480 служители, но се извършила ротация на повече от 3 хиляди служители[2]. За съжаление, не се предостави публично информация дали и в какъв мащаб е била приложена ротация, както и по какви критерии са преценявани кой и къде да бъде ротиран (дали само се е сменяло мястото на охраната в рамките на едно населено място или са изпращани в друго населено място). Ротацията не обхвана тези служители, които в периода преди изборите трябваше да изпълняват функциите по предотвратяване и разкриване на престъпленията, свързани с политическите права на гражданите. Липсва и информация с какви средства е финансирана, доколкото ПМС № 67 от 8 март 2013 г. за приемане на план-сметката за разходите по подготовка и произвеждане на изборите за народни представители през 2013 г. предвижда финансиране само за дейността за охрана.

Съществена част от дейността на МВР във връзка с изборния процес е тази по разкриване и разследване на престъпления, свързани с избирателните права на гражданите. За целта се създаде откритата телефонна линия за подаване на сигнали, съдържащи данни за такива престъпления. Тя се отвори, обаче, едва на 25 април 2013 г., т.е. доста след началото на предизборната кампания. Според отчета на МВР „по различни информационни канали, включително и чрез откритата телефонна линия, са постъпили 654 сигнала за нарушения на изборния процес“. 347 от тези сигнали са били свързани с престъпления срещу политическите права на гражданите. Образуваните досъдебни производства са 72. Към 22 май 2013 г. разследващите органи в МВР са приключили успешно и изпратили в прокуратурата 21 от делата, като от тях 12 са с мнение за предаване на обвиняемите на съд. Информация за тази дейност се предоставяше и периодично по време на предизборната кампания, но имаше известни различия в изнесените данни за образуваните досъдебни производства от една страна, в данните, представени от различни представители на МВР, и от друга – между данните от МВР и тези от прокуратурата. Вероятно различията са резултат от динамиката на ситуацията, но следва да се има предвид, че се създаде и усещане за известно нарушаване на комуникацията както в рамките на самото МВР, така и между МВР и прокуратурата. Поради липсата на детайлизация в предоставените данни не може да се направи обоснован извод каква е типологията на престъпленията, както и да се анализира в цялост дейност на МВР по тях.

Съществен елемент от дейността на Асоциация „Прозрачност без граници“ по наблюдението на изборния процес е изграждането на ефективни механизми за взаимодействие с държавните структури, които имат правомощия да предприемат действия за предотвратяването, преустановяването или наказването на изборни нарушения. Както и през 2011 г. при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на Република България и местни избори, и във връзка с изборите за народни представители през 2013 г. Асоциация „Прозрачност без граници“ подписа Споразумение за сътрудничество с МВР. В него се детайлизираха механизмите за комуникация в случаите, когато на откритата телефонна линия на Асоциацията постъпват сигнали за изборни нарушения, които съдържат данни за престъпления, свързани с изборните права на гражданите. В изпълнение на постигнатите в Споразумението договорености, Асоциация „Прозрачност без граници“ изпрати по компетентност на МВР общо 14 сигнала. С оглед уговореното в Споразумението, МВР предостави последващо обобщена статистическа информация, че са извършени проверки по всичките и материалите от тях са изпратени по компетентност на прокуратурата.

Сътрудничество между МВР и Асоциация „Прозрачност без граници“ във връзка със сигналите за изборни нарушения, може да се определи като добра практика за взаимодействие между държавен орган и неправителствена организация.

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ИНДЕКСА ЗА МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ:

46,875

Индикатор

Съставни компоненти на индикатора

Стойност

(от 0 до 100)

Кратка мотивировка  на стойността

ЗАКОННОСТ

50

политическа неутралност

50

Като цяло изпълнението на правомощията не дава индикация за нарушаване на политическата неутралност.

съдебен контрол

50

Вътрешно организационните актове на министъра на вътрешните работи, свързани с правомощията по разследване и охрана на обществения ред в изборния процес не подлежат на пряк съдебен контрол.

РЕСУРСИ

37,5

финансова обезпеченост

25

Заделеният финансов ресурс няма данни дали отговаря на потребностите за обезпечаване на функциите на МВР и дали това не е наложило вътрешно пренасочване на финансови средства, определени задруги задачи.

професионализъм

50

Създадена възможност за подаване на сигнали, свързани с нарушения от компетентността на МВР и извършени действия по проверките им.

ПРОЗРАЧНОСТ

50

публичност

50

Дефицит продължава да бъде предоставяне на ясна и структурирана информация за реакцията на сигнали за нарушения, в които се съдържат данни за престъпления против избирателните права на гражданите. Забавяне на пускането на откритата телефонна линия за сигнали.

обществен контрол

50

Общественият контрол е сведен само да представяне на информация  пред ограничения кръг участници изборния борд.

 

 

ЕФЕКТИВНОСТ

50

срочност

50

предоставената информация не позволява да се правят изводи относно срочността на действие на МВР по сигнали за нарушения, в които се съдържат данни за престъпления против избирателните права на гражданите.

резултатност

50

Липса на достатъчно самостоятелна инициатива за предотвратяване и разкриване на престъпления против избирателните права на гражданите.[1]  http://press.mvr.bg/NEWS/news130528_02.htm

[2]  Пак там