Гражданско наблюдение на парламентарни избори 2013

Сам избирам » Министерски съвет

Министерски съвет

09.07.2013 г.
Принтирай

Във връзка с произвеждането на избори за народни представители, Изборният кодекс възлага на Министерския съвет правомощия в няколко насоки.

На първо място – правомощието по отношение на финансирането на изборите. Според чл.13, ал.2 от ИК МС приема план-сметката за разходите по подготовката и произвеждането на избори, съгласувано с Централната избирателна комисия, като средствата, които се предоставят, следва да са за сметка на държавния бюджет.

План-сметката за разходите по подготовката на изборите за народни представители през 2013 г. се прие от МС – в оставка с Постановление № 67/8 март 2013 г., а за определената общата сума на разходите в размер на 21 295 000 лв. Асоциация „Прозрачност без граници“ още от самото начало алармира, че тя обективно не е достатъчна. Този извод се потвърди и на базата на последвалите промени в същия акт на МС и предоставянето на допълнително финансиране за определени дейности.

С изменението на ПМС № 67 от 10 април 2013 г. се предостави допълнително финансиране на МВнР във връзка с техническото оборудване и комуникацията с избирателните секции в чужбина в размер на 160 000 лв.  Наред с това, без да се намалява размера на първоначално предоставените на МВнР средства, които включваха и такива за организацията на международния пресцентър, с цитираното допълнение тази организация се отне от МВнР и се възложи на БТА. За осъществяването й на БТА се предостави финансиране в размер на 50 000 лв. Така общият размер на средствата за разходи по подготовката на изборите само в рамките на един месец нарасна до 21 505 000 лв.

В много кратък период от време след това – на 24 април 2013 г., ПМС № 67 отново се допълни. На Сметната палата се предоставиха 85 000 лв. за обновяването на софтуера на създадения с чл. 158 от Изборния кодекс Единен публичен регистър на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети, участващи в изборите. Необходимостта от това се породи от увеличения брой на участниците в изборите за народни представители през 2013 г., в сравнение с този от предходните избори и възникналите в тази връзка затруднения на Сметната палата при воденето на регистъра. Така, обаче, общият размер на средствата за разходи нарасна на 21 590 000 лв.

За пълнота на анализа по отношение на финансирането на подготовката и произвеждането на изборите за народни представители през 2013 г. следва да се има предвид и финансовата страна на инициативата за ротация на служителите на МВР, които имаха отношение към охраната на изборите. По първоначално заложените параметри в ПМС № 67 от 8 март 2013 г., на МВР се предоставиха средства само за охрана. Въпреки уверенията, че ще се обезпечи финансово и ротацията на служителите, действия в тази насока не бяха и все още не са предприети.

Обобщението на представените факти потвърждава констатацията на Асоциация „Прозрачност без граници“, че при определянето на необходимите средства за подготовката и произвеждането на изборите през 2013 г., първоначално заложените финансови параметри обективно не отговаряха на действително необходимите средства. Поради това е необходимо механизмът за изготвяне на план – сметката да бъде сериозно преосмислен. ИК следва да предостави на Централната избирателна комисия правомощието да приема план – сметката за всички видове избори след съгласуване с МС. Така ще се направи следващата стъпка към утвърждаване на водещата роля на ЦИК в изборния процес и ще се премахне основание за прехвърлянето на отговорност между ЦИК и МС.

Второто основно правомощие на МС във връзка с изборите е свързано с организационно-техническата им подготовка (чл.13, ал.1 от ИК). В негово изпълнение и в определения от ИК срок, МС прие решение с което възложи:

- общата координация по изпълнение на дейностите по организационно-техническата подготовка на министъра на правосъдието;

- координацията на дейността по изготвяне и публикуване на избирателните списъци на заместник министър-председателя и министър на регионалното развитие и благоустройството;

- организацията по подготовката и провеждането на изборите в чужбина на заместник министър на външните работи, определен от министър – председателя и външен министър (актът за определянето му не стана публично достъпен, но тъй като към този момент МВнР имаше само един заместник министър, беше безспорно кому е възложено).

Съществена част от организационно-техническата подготовка на изборите през 2013 г. са дейностите, свързани с доставката на копирна техника и консумативи в СИК и РИК, предвид изискванията на ИК и  изработването на бюлетини, изборни книжа и печати. Макар и обявена с известно забавяне във времето, обществената поръчка за доставката на копирна техника и консумативи се разви и финализира своевременно и при спазване на правилата за публичност и прозрачност. За всеки от етапите на процедурата се предоставяше информация на сайта на МС. Крайният срок за изпълнение – 09.05.2013 г., се спази. Проявилият се дефицит с оглед недостига на консумативи и известни технически затруднения при работата с копирната техника, могат да се определят като функция от недостатъчното финансиране на тези избори. МС зададе технически параметри на техниката и свързаните с нея други дейност (доставка осигуряване на консумативи и поддръжка) при съобразяване с финансовите параметри, определени за подготовката на целия изборен процес. Така избягването на допълнително финансиране се реализира за сметка на качеството на техниката и създалите се затруднения при използването й.

По съществено различен начин се разви обществената поръчка за изработка и доставка на бюлетини, на изборни книжа и други печатни материали и на печати на СИК и восъчни печати на РИК. Макар тя също да беше обявена своевременно, публичността относно развитието й беше силно ограничена, а прозрачност практически нямаше, за което Асоциация „Прозрачност без граници“ алармира нееднократно. С изключение на обявяването й, не се предостави официална информация кога са били отворени ценовите оферти, кои са участниците и как е проведен избор на изпълнител. Едва на  последното заседание на Изборния борд, проведено на 8 май 2013 г., главният секретар на МС представи данни за изпълнението й.

Дори и последвалите събития (намерените в печатницата бюлетини след изтичане на срока за транспортирането им, както и информацията за констатираните несъответствия в броя на поръчаните и изработени печати за избирателните комисии) не доведоха до предоставянето от страна на МС на пълния обем информация. Поради това Асоциация „Прозрачност без граници“ подаде заявление за достъп до обществена информация до МС за онази част от информацията, свързан с обществената поръчка, която така и не стана публично известна, но има характер на съществена за цялостния анализ. От предоставения в законово установения срок отговор по заявлението, може да се направи извод, че или е липсвала комуникация на МС с другите институции, които имат отношение към изборния процес или съществувалата такава не е била в рамките на необходимите стандарти, щом за толкова съществени въпроси като брой на избиратели и брой на избирателни комисии в страната, МС не е поискал или не е получил информацията по официален ред.

Възлагането на министъра на правосъдието на координационните функции се оказа неудачно решение, доколкото той не разполага с правомощия да контролира и ръководи органите и администрациите, които пряко извършват техническата подготовка на изборите – администрацията на МС и областните управители. На хоризонтално ниво не съществуват формални механизми за взаимодействие с равните му по ранг министър на финансите и министър на благоустройството и регионалното развитие. Това обяснява защо министъра на правосъдието не съумя да даде плътност на задачите, с които бе натоварен. И в рамките на собствените си правомощия, министърът на правосъдието не представи и отговор на въпроса как значителен брой данни на лица, изтърпяващи наказание лишаване от свобода се оказаха част от списъците за регистрация за участие в изборите. Не публиката не стана известно проведена ли е проверка по случай в ГД ГДИН и какви са резултатите от нея.

На последно място, но не последно по значение, следва да се отбележи правомощието на МС за определяне на тарифите за предизборни предавания по БНТ и БНР (чл. 147, ал.1 от ИК). Постановлението, в което се изразява изпълнението му, се прие и влезе в сила при спазване на определения в кодекса срок  за това (не по-късно от 40 дни преди изборния ден).

Една от най-често критикуваните разпоредби в Изборния кодекс бе свързана с изискванията за изцяло платен достъп на кандидатите до обществените медии. По своя характер, разпоредбата се явява значима пречка пред пълноценното реализиране на принципа на политическия плурализъм. С оглед на това, изцяло в обществен интерес би било да се обсъди предложението, подкрепено и от Асоциация „Прозрачност без граници“, за определянето на символични цени или такива, които няма да възпрепятстват достъпа за регистрираните участници до обществените медии.

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ИНДЕКСА ЗА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ:

46,875

Индикатор

Съставни компоненти на индикатора

Стойност

(от 0 до 100)

Кратка мотивировка  на стойността

ЗАКОННОСТ

50

политическа неутралност

50

Отделни събития, свързани с изпълнението на правомощието по извършване на организационно-техническата подготовка на изборите създадоха обществено усещане за нарушена политическа неутралност.

съдебен контрол

50

Наличието на неприключило производство, свързано с организацията на изборния процес.

РЕСУРСИ

50

финансова обезпеченост

50

Недостатъчност на финансирането, което доведе до известни затруднения в протичането на изборния процес.

професионализъм

50

Създаде се усещане за действия по рутина, а не такива, които да отчитат спецификите за конкретния вид избори.

ПРОЗРАЧНОСТ

50

публичност

50

Избирателност при предоставянето на информация за отделните етапи от дейността в рамките на изборния процес.

обществен контрол

50

Създаването и функционирането на Изборния борд предостави формат за диалог с гражданското общество, но основен дефицит е отсъствието на изборната администрация.

 

 

ЕФЕКТИВНОСТ

37,5

срочност

50

Спазиха се установените със закон срокове, въпреки приложените не достатъчно прозрачни процедури.

резултатност

25

От формална гледна точка дейността е изпълнена, но неосъщественият контрол при изпълнение на поръчката за отпечатване и съхранение на изборни бюлетини породи силни съмнения в честността на изборния процес в деня за размисъл.

Виж още...

Новини