Гражданско наблюдение на парламентарни избори 2013

Сам избирам » Прокуратура на Република България

Прокуратура на Република България

09.07.2013 г.
Принтирай

Дейността на прокуратурата на РБ (ПРБ) няма пряка връзка с изборния процес, а само с онези негови нарушения, които съдържат данни за престъпления. Поради тази особеност, оценката на дейността й обективно може да се направи в един сравнително по-късен момент във времето след произвеждането на изборите.

Като добра практика на тази институция следва да се отчете предварителната организация, която тя извърши за работа по сигнали за нарушения, в които се съдържат данни за престъпления, свързани с избирателните права на гражданите. Върховна касационна прокуратура изработи методически указания за контрол при получаване на такива сигнали. Създаде се Национално междуведомствено звено за координация на дейността на дежурните звена във ВКП, МВР и ДАНС, ръководството на което се възложи на прокурор от ВКП, а наблюдението на дейността му – на заместник на главния прокурор.

Като дефицит, обаче, се констатира недостатъчната публичност на съдържанието на тези методически указания, както и на дейността на междуведомственото звено. Преодоляването му ще допринесе съществено за подобряването на работата на неправителствените организации, в частност на тази на Асоциация „Прозрачност без граници“ във връзка с гражданския контрол върху изборния процес, който тя осъществява. Запознаването със съдържанието на методическите указания ще доведе до постигането на по-голяма прецизност при обработването на сигналите за нарушения, тъй като ще позволи уеднаквяване в по-голяма степен на критериите за преценка кога в сигнала се съдържат данни за престъпление, свързано с изборните права на гражданите. Така съществено ще се улесни както работата на наблюдателите на гражданските организации, така и работата на самата прокуратура по тези сигнали.

Тук е мястото да се отбележи и факта, че информацията за проверките и досъдебните производства по сигналите, свързани с изборни нарушения от компетентността на прокуратурата, се предоставяше сравнително регулярно. И тук, обаче, важи констатацията за различията в предоставяните данните, в сравнение с тези предоставени от МВР, относно броя на извършените проверки и образуваните досъдебни производства. Така в определени моменти се създаваше усещане за нарушена комуникация между двата държавни органа.

Своевременно се предостави и обобщена информация относно броя на образуваните прокурорски преписки, образуваните досъдебни производства, включително и по видове престъпления, свързани с избирателните права на гражданите, както и за отказите за образуване на такива. Прави впечатление, че отказите (529 бр.) съставляват около две трети от общия брой на образуваните преписки (622 бр.). Това съотношение налага извършването на детайлен анализ, който да определи причините за високия процент на отказите за образуване на досъдебни производства при тези видове престъпления. Изводите от този анализ ще допринесат съществено за подобряване на работата както на самата прокуратура, така и на неправителствените организации, които осъществяват гражданско наблюдение на целия изборен процес.

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ИНДЕКСА ЗА ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ:

56,25

Индикатор

Съставни компоненти на индикатора

Стойност

(от 0 до 100)

Кратка мотивировка  на стойността

ЗАКОННОСТ

50

политическа неутралност

50

Отделни събития, свързани с изпълнението на правомощията на ПРБ в деня за размисъл създадоха обществено усещане за нарушена политическа неутралност.

съдебен контрол

50

Инструкцията, която координира работата на трите звена – ВКП, МВР и ДАНС – не подлежи на пряк съдебен контрол, въпреки че е от ключово значение за ефективната дейност.

РЕСУРСИ

62,5

финансова обезпеченост

50

Не е предвиден допълнителен финансов ресурс.

професионализъм

75

Не са оповестени данни за проведена специализирана подготовка престъпленията против политическите права на гражданите.

Разместванията, свързани мащабната ротация, създават риск от непознаване на местните условия от преместените служители.

ПРОЗРАЧНОСТ

50

публичност

50

Дефицит продължава да бъде предоставяне на ясна и структурирана информация за реакцията на сигнали за  нарушения от компетентентност на ПРБ.

Недостатъчност на информацията за дейността на междуведомственото звено.

обществен контрол

50

Епизодично участие в работата на изборния борд.

 

 

ЕФЕКТИВНОСТ

62,5

срочност

75

Своевременност на реакцията по сигнали от компетентност на ПРБ.

резултатност

50

Окончателна оценка следва да се направи въз основа на обобщен краен резултат за дейността на ПРБ по подадените сигнали.