Гражданско наблюдение на парламентарни избори 2013

Сам избирам » ЦИК

ЦИК

09.07.2013 г.
Принтирай

Изборите за народни представители на 12.05.2013 г. бяха организирани и проведени в напрегната обществена обстановка, доколкото се касае за предсрочни избори и силна социална активност в началото на годината. Нормативната основа на изборите – Изборният кодекс – не съдържа развита правна уредба за провеждане на предсрочни избори, поради което се наложи Централната избирателна комисия (ЦИК) да адаптира нормите на кодекса за провеждане на гласуването. ЦИК положи усилия да изработи технически подготвителните и организационните си решения още преди насрочване на изборния ден, защото беше очевидно, че предсрочно гласуване ще се проведе, но те не бяха приети във формата на решения.

Като цяло Централната избирателна комисия изпълни своите предписани в Изборния Кодекс (ИК) задължения, свързани с ръководството и контрола над работата на избирателните комисии от по-ниски нива, както и с вземането на решения, свързани с регламентирането на администрирането на изборния ден, операционализирането на законовите разпоредби за воденето на предизборната кампания, определянето на правилата за наблюдение на изборите и регистрация на наблюдателите, създаването на файлове с изборните резултати и оповестяването им. Във всички фази на изборния процес ЦИК направи необходимото за гладко протичане на изборите, но като основен недостатък се очерта липсата на прецизност и неумение да се степенуват задачите. ЦИК прие хронограма за всички органи и субекти в изборния кодекс, но най-често самата тя нарушаваше предвидените срокове. Сериозно закъснение се наблюдава при приемането и разпространението на методическите указания. Те бяха приети буквално в навечерието на обучението на РИК, което доведе до неефективност при обучението на районните комисии.

В две области взаимодействието на ЦИК с други институции и ведомства създаде известни трудности в организацията на изборния процес. Първият проблем  е свързан с по-късното от предвиденото установяване на електронния формат на заявления за гласуване в чужбина и свързаното отново с гласуването в чужбина късно приемане на решение за начина на подаване на заявления по пощата. И двата проблема, както и споровете по местонахожденията на секции в определени населени места извън страната, се отнасят към работните отношения на ЦИК с МвНР. С нарастване на дяловете от гласове, подадени извън страната и значението им за крайния изборен резултат е необходимо по-подробното разписване на отговорностите на двете страни и взаимодействието им по строго определени начини, за да се предотврати размиването на отговорности.

Вторият кръг проблеми се отнася до взаимодействието на ЦИК с ГД ГРАО. Доколкото ГД ГРАО разполага с масивите с данни, от които се извличат избирателните списъци, би било полезно да се предвиди в ИК задължение на Дирекцията към МРРБ да оповестява по-подробно различни параметри на съвкупността от избиратели и динамиката на част от общите параметри в реално време в периода на подготовка на изборите. Към момента на изготвяне на тази оценка не е оповестен доклада на ГРАО по т. нар. „проверка за двойно гласуване”, нито са оповестени заданието на ЦИК за извършването на проверката, нито технологичните правила, по които ще бъде извършена тази проверка.

Неефективна бе и организацията на комисията при завеждането, обработката и решаването на постъпилите жалби в изборния процес и особено в изборния ден. Изобщо в цялата дейност на ЦИК се наблюдава общо политизиране, което влияе негативно върху цялостния изборен процес. В много случаи членовете на ЦИК се изявяват като представители на своите партии, а не като лица, които участват в лично качество в работата на независим орган. Неравномерно е, като че ли  и натоварването и ангажираността на отделните членове на комисията. Разяснителната кампания беше закъсняла и недостатъчно ефективна. В кратките срокове от приемането на промените в ИК до деня за избори ЦИК не успя да изгради своята администрация, което допълнително затрудни работата й.

Няколко са практиките, които се прилагат за първи път в работата на ЦИК. Сред тях са новото разбиране за публичност и техническите средства, приложени  в работата на избирателните комисии. Възможността да се наблюдават в реално време (streaming) заседанията на комисията е нова практика, която добавено към коректно поддържаната уеб страница на комисията, решава всички въпроси, свързани с отсъствието на публичност и/или забавен достъп до информация за работата на комисията, често поставяни като открити въпроси при предходно администрираните изборни кампании. В същото време, ЦИК отказа да работи с гражданските организации във формата изборен борд, което би довело до по-голяма видимост на нейната дейност и възможност да се мотивират и защитят определени решения и действия на комисията.

Към обичайния файл с изборни резултати на равнище секционни протоколи, достъпни на изборния портал на страницата на ЦИК за всички избори, проведени след 2003 година, за тези избори са добавени и сканирани копия (PDF формат) от оригиналните секционни протоколи. Всички заинтересовани страни могат да направят оценка на качеството на изработване на тези документи, проследявайки корекциите, нанасяни при приемане на протоколите в приемателните пунктове на Районните избирателни комисии (РИК). Към сканираните копия на оригиналните секционни протоколи е добавен и документ -  Решение № 2622-НС/15.05.2013, в което са описани корекциите в протоколите, нанесени с решение на ЦИК при повторното, контролното създаване на файла с изборни резултати.

Високо трябва да бъде оценено и усилието да се изгради и поддържа нова като концепция уеб страница на ЦИК, на която са поместени в обособени директории регистрите за партии, за жалби, за наблюдатели, за социологически агенции, за решенията на комисията, за документите/бланките, както и линкове, към страниците на отделните РИК.

Дори и при новия подход при създаването на методическите указания за работата на секционните комисии, ключов документ за установяването на еднообразни стандарти за администриране на изборния ден в цялата страна, пирамидалната система на обучение не предполага еднакво качество на провеждане на обучителните сесии за членове на секционни комисии. За постигане на подобен унифициран и възможно най-висок стандарт са изработени обучителни клипове за протичането на изборния ден, за попълването на секционния протокол и тестови електронни формати на секционни протоколи, използването на които по принцип предполага подобряване качеството на подготовката на членовете на секционните комисии.

ЦИК прие и нова методика за определяне на изборния резултат, която до момента не е била прилагана. Сериозен анализ за начина по който тя действа тепърва предстои, но задължително трябва да бъде преценена възможността методиката да не проработи при определени разпределения на действителните гласове, както и „странното” разпределение на мандати за партиите по избирателни райони.

Публичният интерес и дори дебат по приетата с решение на ЦИК Методика за определяне на изборните резултати потвърди принципния проблем, който трябва собствено да бъде отнесен към законодателството. Няма рационална причина за прехвърляне на отговорността за изработване на методиката от ЦИК. Тя е част от принципните правила, по които се достига до изборен резултат и би трябвало да бъде описана достатъчно подробно в ИК. Още повече, че правилата за определяне на изборния резултат от президентски избори са част от Конституцията, а тези за местни и европейски избори са интегрирани в ИК.

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ИНДЕКСА ЗА ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ: 62,5

Индикатор

Съставни компоненти на индикатора

Стойност

(от 0 до 100)

Кратка мотивировка  на стойността

ЗАКОННОСТ

62,5

политическа неутралност

50

Определени решения и действия на ЦИК бяха политически повлияни с оглед формирането на различни мнозинства в нейния състав. По принцип ИК е достатъчно подробен, за да ограничи „волево” партийно пристрастие.

съдебен контрол

75

Все още не всички не всички решения на ЦИК подлежат на съдебен контрол.

Ако извадим пред скоби жалбата до Конституционния съд с искане на цялостно касиране на изборите, всички решения на ЦИК са потвърдени от ВАС.

РЕСУРСИ

62,5

финансова обезпеченост

75

Няма публично информация за недостиг в бюджета на ЦИК. Невъзможността ЦИК да предлага на МС план-сметка за изборите е дефицит, който трябва да бъде подложен на обществена дискусия.

професионализъм

50

С натрупването на опит работата на ЦИК може да бъде определена като все по-професионална. Все още стои открит въпроса са управлението на конфликт на интереси за членовете на ЦИК. Експертният състав на комисията може да бъде разширен.

 

ПРОЗРАЧНОСТ

62,5

публичност

75

Стандартите на публичност са близки до максималните постижими в правилата записани в ИК.

обществен контрол

50

ИК не предвижда друг освен съдебен контрол. ЦИК не успя да добави публичност и експертен капацитет чрез взаимодействието си с гражданския изборен борд.

 

 

ЕФЕКТИВНОСТ

62,5

срочност

50

По отношение на важните въпроси дейността на ЦИК остана извън всякакви срокове.

резултатност

75

Изборите бяха проведени и като цяло не се блокира изборния процес.

Виж още...

Новини