Гражданско наблюдение на парламентарни избори 2013

Сам избирам » Пътна карта

Пътна карта

06.04.2013 г.
Принтирай

ПЪТНА КАРТА НА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ИЗБОРИ – 2013

Пътната карта на изборния процес е нов инструмент за мониторинг и оценка на институциите, които са ангажирани в подготовката и провеждането на изборите. Тя съчетава два основни подхода:

  • предоставя възможност за про-активно взаимодействие с институциите – основна цел на документа е да приложи системата за ранно сигнализиране относно недостатъци в изпълнението на основни дейности, осигуряващи ефективната и прозрачна организация на изборния процес;
  • представлява рамка за последваща оценка на дефицитите, силните и слабите страни на създадения комплекс от междуинституционални взаимодействия, както и сравнимост на действията на българските институции с водещи международни и европейски стандарти.

Пътната карта предоставя възможност за обективна оценка на дейността на институциите въз основа на четири водещи критерия: 1) законност; 2) ресурси; 3) прозрачност; 4) ефективност.

Обект на мониторинг по изпълнение на Пътната карта са изборната администрация на всички нива (ЦИК, РИК и СИК), Министерство на регионалното развитие и благоустройството – Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване”, Министерски съвет, Министерство на външните работи, Министерство на вътрешните работи и Прокуратура на Република България.

При оценката на дейността на институциите са взети предвид както съществуващите разпоредби в българското законодателство, така и утвърдените международни стандарти в изборния процес.

Детайлна информация относно резултатите от наблюдението на дейността на институциите можете да видите тук.