Гражданско наблюдение на парламентарни избори 2013

Сам избирам » Критерии при подбор на СИК и РИК

Критерии при подбор на СИК и РИК

25.06.2013 г.
Принтирай

Клауза № 1: „При номинирането на членове на избирателните комисии да се ръководят от тяхната професионална подготовка, морални качества, опит в изборния процес и личен авторитет.”

Съгласно подписания Договор политическите партии и коалиции се ангажират да разработят и приложат критерии при номинирането на членове на избирателните комисии, като се ръководят от техните морални качества, професионална подготовка, опит в изборния процес и личен авторитет.

Прилагането на критерии при подбора на членове на избирателните комисии е една от гаранциите за участието на личности с професионален опит и високи морални качества в провеждането на изборния процес. Цялата изборна администрация в страната (от централно ниво, до най-ниското ниво – секционните избирателни комисии) е конституирана на принципа на политическото представителство. Изпълнението на тази клауза съдейства за запълване на дефицита в работата на избирателните комисии и създава предпоставки и политическите партии да поемат своя ангажимент към провеждането на честни, демократични и добре организирани избори.

Следва да се подчертае, че клаузата е относима към парламентарно представените партии, предвид законовото изискване за членове на избирателните комисии да се избират само представители на партиите, представени в Народното събрание или в Европейския парламент.

В резултат на проведените срещи от екипа на Асоциация „Прозрачност без граници” с представителите на политическите партии за получаване на информация относно изпълнението на поетия агажимент, може да бъде направен извод за изпълнение на тази клауза в общия случай.

Партиите са установили определени критерии за избор на свои представители в СИК и РИК: за ГЕРБ водещ критерий е практическият опит от участие в предишни избори, партията е създала база данни със свои представители, като по-малко от 5% от представителите са без опит от участие в комисии; ДСБ са се ръководили от  критерии, включващи опит в изборния процес, личен морал и личен авторитет; БСП се е фокусирала върху прилагането на критерии, които да позволят включването на по-млади и образовани хора в избирателните комисии.